วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เรื่อง : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ได้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ

โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
ตั้งอยู่ที่อาคารบริการ  ชั้น 4  โทรศัพท์ 034-225818 ต่อ  7166
(อยู่ด้านใน ห้องสมุด)